תקנון

1. שם העמותה: “שוטוקאן קרטה דו בישראל, 1970 – מסטר פונאקושי”
2. כתובת העמותה: ת.ד. 6306, חולון 58163.א. שטח פעולתה של העמותה הוא מדינת ישראל, ומושב מוסדותיה המרכזיים יקבע ע”י ההנהלה.ב. העמותה היא חברה באגודת שוטוקאן העולמית, ותשמש נציגת סניפי אגודת שוטוקאן בעולם.
3. מטרות העמותה ופעילויותיה:א. לרכז ולארגן את העוסקים בספורט הקרטה וההתגוננות.ב. לייסד, להחזיק ולקיים בתי ספר ובתי אולפנה בכל חלקי הארץ לשם לימוד שיטת הקרטה וההתגוננות לפי עקרונות מקובלים.ג. לייסד להחזיק ולארגן מועדונים בישראל לשם פעילות ספורטיבית בשטח הספורט הנ”ל, ולשם פגישות חברתיות של חברי העמותה.ד. ליזום,לארגן, לנהל ולהשתתף בתחרויות ספורטיביות בישראל ומחוצה לה בשטח הספורט הנ”ל ובפיתוח תרבות הגוף על כל צורותיה.ה. לפעול לקידום ולפיתוח ספורט הקרטה ואמנויות ההתגוננות בקרב חברי העמותה ולארגן קורסים והשתלמויות למיניהם לאימון חברי העמותה ולהדרכתם.ו. לפקח על העוסקים בקרטה ובאומנויות ההתגוננות בישראל, ולהעניק לכל אלה דרגות מתאימות ומקובלות בעולם, ותעודות המאשרות דרגות אלה.ז. לשמור על טהרת הקרטה ואומנויות ההתגוננות.ח. להפיץ את ספורט הקרטה ואומנויות ההתגוננות ולהפכם לספורט עממי.ט. לאפשר, לסייע ולעזור לאנשים החפצים בספורט הנ”ל ולהשתלב בו.י. לקיים קשר והחלפת מידע בינה לבין אגודות דומות בארץ ומחוץ למדינה.
4. המצב המשפטי של העמותה:העמותה היא אישיות משפטית הנושאת זכויות וחובות והרשומה כדין בישראל. היא רשאית להתקשר בשמה היא, בחוזים, להחזיק נכסי ניידא ודלא ניידא, וכן להופיע בפני כל המוסדות והשלטונות בישראל ומחוצה לה הן כתובעת והן כנתבעת והן כצד שלישי.
5. סמכויות העמותה:לשם הגשמת מטרותיה ובכפיפות לחוק העמותה תש”מ- 1980, תהיינה מוקנות לעמותה הסמכויות הבאות:א. להופיע כאישיות משפטית בפני כל השלטונות והמוסדות הממשלתיים, העירוניים האזרחיים והצבאיים בישראל ומחוצה לה, הן כתובע והן כנתבע. ב. לבוא בקשרים עם שלטונות ועם רשויות של הממשלה, העיריות המועצות, מוסדות ציבוריים ופרטיים וגורמים אחרים לשם קידום מטרות העמותה.
ג. ליצור קרנות ומפעלי עזרה לאחרים וכן להתקשר בחוזים.ד. לטפח קשרים עם ארגונים, ארגוני נוער, אגודות ומועדוני ספורט אחרים, לעודדם ולסייע להם ביצירת תנאים להפצת ספורט הקרטה.ה. לערוך ביקורים בישראל ומחוצה לה, לסדר תחרויות בישראל ומחוצה לה, לארגן מסיבות, הרצאות ועוד.ו. להוציא ספרים, חוברות, כתבי עת ופרסומים מכל סוג שהוא בשטח הספורט בכלל ובשטח ספורט הקרטה בפרט.ז. לרכוש בכל האופנים ולהעביר בכל האופנים נכסים נדים ובלתי נדים, ולצייד את מוסדות העמותה בכל ציוד הדרוש לקיום מטרותיה.ח. להטיל מסים על החברים ולגבותם, לקבל עזרה ותמיכה, תרומות ומענקים מכל גוף בישראל ומחוצה לה.ט. להעסיק עובדים גם מבין חבריה ולשלם להם את אותו השכר אשר ייקבע ע”י הנהלת העמותה מפעם לפעם.י. לעשות כל פעולות אחרות לשם קידום מטרות העמותה, אשר ההנהלה תמצא אותן מתאימות ו/או מועילות לעמותה ו/או למטרותיה ובתוכם לצרף יועצים וחברי כבוד הן בארץ והן מחוצה לה.
6. חברות בעמותה:א. חבר בעמותה יכול להיות כל אדם שהתקבל ע”י העמותה או על ידי אחד מסניפיה, בעל כושר גופני מתאים, המשלם מסי חבר ונושא כרטיס חבר כפי שנקבע מפעם לפעם על ידי הנהלת העמותה.ב. חברי העמותה יהיו: חברים פעילים וחברי כבוד.
7. זכויות וחובות של חברי העמותה:א. ליהנות מן האמור בתקנון.ב. להיות פעיל בכל פעולות העמותה וליהנות משירותה.ג. לשלם דמי חבר ו/או מסים בשיעורים ובמועדים שייקבעו על ידי הנהלת העמותה. דמי החבר הם שנתיים, גובהם נקבע על ידי הנהלת העמותה, וכל חבר בעמותה המתאמן בדוג’ו פרטי או בסניף שוטוקאן חייב לשלמם בתחילת כל שנה אזרחית (ועד לתאריך ה- 31 בינואר). חבר חדש שהחל להתאמן באמצע השנה ואילך ישלם את מחצית הסכום של דמי החבר השנתיים. בעל חגורה שחורה (חבר במועצת החגורות השחורות) ישלם כדמי חבר בעמותה סכום אחר, שייקבע ע”י הנהלת העמותה. סכם זה יכלול גם ביטוח מקצועי למורים.ד. לחבר בעמותה לא תהיה זכות לבחור או להיבחר למוסדותיה אם ביום כינוסם יישאר חייב לעמותה מסי חבר עבור השנה שחלפה או השנים שקדמו לה, אלא אם כן תחליט הנהלת העמותה אחרת.ה. הזכות לבחור או להיבחר ניתנת רק לחברים שמלאו להם 18 שנה.
8. הפסקת החברות:א. יפר את הוראות תקנון העמותה.ב. יסרב להופיע בפני הנהלת העמותה או ועדותיה.ג. ללא סיבה מוצדקת לא יופיע בפני הנהלת העמותה או ועדותיה, לאחר שקיבל הודעה 14 ימים מראש לפחות בפני הנהלת העמותה או ועדותיה.
ד. אם לא ישלם מסים ו/או דמי חבר, אלא אם כן תחליט הנהלת העמותה אחרת.ה. לא יציית להוראות הנהלת העמותה.ו. לפי המלצות ועדת משמעת של העמותה.ז. יציאתו, ו/או הוצאתו של חבר מהעמותה אינה משחררת אותו מתשלום מיסי החבר המגיע ממנו עד מועד צאתו ו/או הוצאתו מן העמותה. חבר שימסור בכתב למזכירות על כוונתו להפסיק חברותו ואימוניו לתקופה מוגדרת לא ישלם דמי חבר לתקופה זו. ח. לא תציע הנהלת העמותה לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה.ט. השעיה זמנית של חבר אפשרית על בסיס החלטה של הנהלת העמותה, או של אישיות המוסמכת כדין על ידי ההנהלה, כי חבר נכשל כישלון של ממש בציות לכללי ההתנהגות של העמותה, או התנהג באופן המזיק למטרות ולאינטרסים של העמותה. מי שחברותו הושעתה לא יהיה חבר בתקופת השעייתו.י. תהליך ההוצאה מן העמותה או השעיה הזמנית:1. החבר יקבל הודעה תוך 15 ימים מראש על ההחלטה לסלקו מן העמותה או על ההשעיה זמנית של חברות. הודעה תינתן בכל דרך שנראית סבירה למסירת ההודעה. כל הודעה תישלח בדואר רגיל או בדואר רשום, לכתובת האחרונה של החבר כפי שהיא מופיעה ברישומים של העמותה ופנקסיה.2. לחבר תינתן הזדמנות להשמיע, בעל פה או בכתב, לפחות 5 ימים לפני תאריך הסילוק או ההשעיה. השימוע יתקיים ו/או התגובה בכתב תילקח בחשבון על ידי ההנהלה, או על ידי הועדה או על ידי אישיות שהוסמכה על ידי ההנהלה לקבוע אם הסילוק או ההשעיה יבוצעו.3. ההנהלה או הועדה או האישיות כאמור יחליטו אם החבר יושעה או יסולק או תוטל עליו סנקציה אחרת או לא. ההחלטה של ההנהלה או של הועדה או של האישיות כאמור, תהיה סופית.4. העמותה תפעל על פי פרק זה בתום לב, באורח הגון וסביר ותוך שמירה על הליך הוגן.
9. הכנסות העמותה:א. ממסי חבר.ב. מתרומות, מתנות, הקצבות, מענקים , עזבונות ומגביות בישראל ומחוצה לה.ג. מכל הכנסה אחרת שהנהלת העמותה תמצאנה למתאימה לעמותה.ד. כל ההכנסות תשמשנה אך ורק להוצאות העמותה לא יחולקו בשום פנים ואופן רווחים או הכנסות באיזו צורה שהיא.
10. האסיפה הכללית:א. עמותה שוטוקאן הנה אגודה מקצועית של אנשים שמיומנותם היא הקרטה. הבנת הנושא, יכולת הוראתו, הראייה הכוללת של היבטיו המקצועיים, האנושיים והארגוניים – כל אלה הם תולדה של ניסיון, וותק ודרגה מקצועית. לפיכך האסיפה הכללית תתכנס בדרך של כינוס נציגים . נציגיהם של כל החברים המתאמנים במכון, מועדון או בסניף של העמותה (להלן דוג’ו פרטי או סניף של העמותה) יהיו בעלי הדרגות של חגורה שחורה בדוג’ו. לפיכך, לצורך תקנון זה, אסיפת החגורות השחורות (או “מועצת החגורות השחורות”) דינה כדין אסיפה כללית. אין בכך כדי לפגוע בזכותו של חבר העמותה לדרוש כינוס של אסיפה כללית של כל חברי העמותה בכפוף לאמור להלן.
ב. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והחלטותיה מחייבות את כל חברי העמותה.ג. אסיפה כללית רגילה של העמותה תתכנס לפחות פעם בשנה. הנהלת העמותה תקבע את המועד ואת המקום לכינוס האסיפה הכללית השנתית ושל כל אסיפה כללית אחרת שתכונס ביזמת ההנהלה.ד. לפי דרישתם בכתב של 10% או יותר ממספר חברי העמותה או לפי דרישת וועדת הביקורת, חייבת ההנהלה לכנס אסיפה כללית למועד שלא יהיה מאוחר מחודש ימים מתאריך הדרישה הנ”ל.ה. ההנהלה תכנס את האסיפה הכללית על ידי הודעה שתשלח לכל אחד מחברי מועצת הגורות השחורות וזאת 14 ימים לפחות לפי תאריך האסיפה או על ידי פרסום הודעה פומבית בעתונות. בהודעה יצוינו מקום האסיפה מועדה וסדר יומה.ו. כל ההחלטות באסיפה תתקבלנה ברוב קולות החברים הנוכחים באסיפה, שלהם זכות הצבעה וששילמו את מסיהם לעמותה. החלטות בדבר שינוי או ביטול התקנון תהיינה טעונות רוב של שני שלישים לפחות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.ז. אין לדון ולהחליט בשום עניין באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לדון בעניין. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם 25% לפחות מחברי מועצת החגורות השחורות, שמלאו אחרי הדרישות האמורות בתקנון בקשר להיותם חברים מלאי זכויות בעמותה. ח. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא יימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לחצי שעה נוספת. אם במועד זה לא ימצא מניין חוקי, יחשב כל מספר של הנוכחים מניין חוקי, והאסיפה תתקיים בכל מספר המשתתפים שהוא, והחלטותיה תהיינה חוקיות לכל דבר ויחייבו את כל חברי העמותה.ט. הפרוטוקול של כל אסיפה יירשם וייחתם על ידי יושב ראש האסיפה. הפרוטוקול ייחשב כקובע ומכריע לגבי ניסוח ההחלטות ומשמעותן.י. בראש האסיפה הכללית ישב אדם שנקבע לכך על ידי ההנהלה ובהיעדר אדם כזה, תבחר האסיפה ביו”ר.יא. האסיפה הכללית תבחר מבין חברי העמותה הנהלה, שתשמש כוועד העמותה כמשמעו בחוק העמותות.
11. הנהלת העמותה:א. הנהלת העמותה תהיה מורכבת מנשיא העמותה, מנשיא מועצת החגורות השחורות, ומיתר חברים שיבחרו על ידי מועצת החגורות השחורות.ב. הנהלת העמותה תייצג את העמותה כלפי כל המוסדות והגורמים שאתם תבוא במגע.ג. הנהלת העמותה תנהל במסירות וביושר את ענייני העמותה והיא תהיה מוסמכת להחליט ולעשות כל פעולה ופעולה אותה מוסמכת העמותה לעשות בהתאם לחוק ובהתאם לתקנות אלה. הנהלת העמותה תהיה מוסמכת בלעדית להשתמש ולפעול בכל הסמכויות הנתונות לעמותה.ד. ההנהלה תקבע לעצמה את הסדר והנוהל לעבודתה ולישיבותיה ותחליט בכל עניין ברוב קולות של חבריה.ה. אין לדון בהנהלה בשום עניין, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שההנהלה ניגשת לדון בעניין ומניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים מחצית חברי ההנהלה לפחות.ו. ההנהלה תהיה מוסמכת להעביר לאחד או לאחדים מחבריה חלק מסמכויותיה באופן כללי או בהגבלות כפי שהיא תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שיראה לה.
ז. ההנהלה תהיה רשאית להעסיק כל עובד שיראה לה למען קידום מטרות העמותה.ח. ההנהלה תהיה מוסמכת למנות נציגים וסוכנים שייצגו את העמותה ויפעלו בשמה ובעבורה בתנאים ובסמכויות כפי שההנהלה תקבע מפעם לפעם.
12. סניפי העמותה:א. כל בעל דרגת חגורה שחורה, והינו חבר במועצת החגורות השחורות,רשאי לקיים כל חוג, מועדון, מכון וכד’ (להלן דוג’ו או “סניף”) להוראת קרטה. ולהשתמש בשם העמותה, במידה ויותר לו ע”י ההנהלה.ב. כל הפותח דוג’ו פרטי שהתשלומים החודשיים של המתאמנים בו משמשים להכנסתו האישית של מפעיל הדוג’ו (להלן “דוג’ו פרטי”) או דוג’ו המהווה סניף של העמותה, שהתשלומים החודשיים של המתאמנים בו אינם מהווים מקור הכנסה פרטית למפעיל הדוג’ו (להלן “סניף שוטוקאן”) – חייב בדיווח מיידי ובכתב למזכיר העמותה. אישור לפתיחת דוג’ו יינתן באופן אוטומטי, אלא אם כן פתיחת דוג’ו מעוררת לדעת ההנהלה בעיות חריגות. במקרה זה יובא הנושא לדיון ולהכרעה בהצבעה בהנהלת העמותה.ג. כל הפותח דוג’ו פרטי או סניף שוטוקאן חייב למלא את כל דרישות החוק בעניין תשלום המסים, ניהול ספרים, רישום, הסמכה וכד’.ד. דוג’ו פרטי וסניף שוטוקאן יהיו כפופים מיום הקמתם מבחינה מקצועית לעמותה, וכן לתקנון העמותה ולחוקת מועצת החגורות השחורות. הנהלת העמותה תמציא לכל ראש דוג’ו שהוא “סניף שוטוקאן” כללי ניהול, רישום ודיווח של פעולות, הכנסות והוצאות. כללים אלה יהיו מחייבים וכל ראש “סניף שוטוקאן” יתחייב בכתב להנהלת העמותה לקיימם.ה. הן דוג’ו פרטי והן סניף שוטוקאן הרשאים להשתמש בשם “שוטוקאן” אולם הרשות נתונה בידי הנהלת העמותה לשלול מהם את זכות השימוש בשם אם אינם פועלים על פי תקנון העמותה, עקרונותיה, ובהתאם לרוח שוטוקאן.ו. כל הכללים הנ”ל (ובפרט הסעיפים המתייחסים לדוג’ו פרטי) חלים גל על מי שעובד כשכיר של מתנ”ס, עירייה, בי”ס וכו’.
13. וועדת ביקורת:א. האסיפה הכללית תבחר וועדת ביקורת שתבקר את העניינים הכספיים והמנהליים של העמותה ואת הנהלת החשבונות בה.ב. על ההנהלה להביא לפני כל אסיפה כללית רגילה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה. הדו”ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה.ג. וועדת הביקורת תמסור את הערותיה לאסיפה הכללית.ד. חבר בוועדת הביקורת לא יכהן בו זמנית גם בהנהלה כחבר הנהלה.
14. וועדת העמותה:א. העמותה תפעיל וועדת משמעת, וועדת עלון, וועדת אימונים מיוחדים, וכל וועדה אחרת שהנהלת העמותה תראה לנכון לקיים.ב. הוועדות תפעלנה בהתאם להוראות ההנהלה ולהנחיותיה.
15. מבחני דרגות ה”קיו”:א. מבחני דרגות ה”קיו” מתקיימים פעמיים בשנה, בחודשים נובמבר ואפריל, בצמוד למועדי פטירתו והולדתו של גישיין פונאקושי. כל חבר עמותה ששילם את חובותיו לעמותה והלומד תקופה של שלושה חודשים לפחות רשאי להיבחן, בהתאם לשיקול דעתו של המורה.ב. הבחינות בכל דוג’ו יתקיימו בנוכחותם של שני חברי מועצת החגורות השחורות לפחות.
16. חתימת העמותה:חתימת יו”ר הנהלת העמותה בצירוף חתימה נוספת של חבר ההנהלה בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה לכל דבר. ההנהלה רשאית להאציל זכות חתימה לצרכים ולעניינים מוגדרים על פי החלטתה.
17. פנקסי העמותה:הנהלת העמותה תנהל את הפנקסים או הרשימות להלן:
רשימת חברי העמותה, רשימת חברי מועצת החגורות השחורות, פנקס החלטות האסיפות הכלליות, פנקס הכנסות והוצאות, וכן כל פנקס או רשימה הדרושים לניהול העמותה ולקיומם.
במקרה של פירוק העמותה יועבר כל רכושה כפי שתחליט האסיפה הכללית.

USAIsrael
נגישות